ناو هواپیمابر آمریکایی وارد خلیج فارس شد | یک دنیا خبر