ادامه بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌ها در مجلس | یک دنیا خبر