انتشار فراخوان بررسی ظرفیت‌های گردشگری مناطق کویری خراسان جنوبی | یک دنیا خبر