شروط ائتلاف فتح برای ائتلاف با دیگر احزاب سیاسی عراق | یک دنیا خبر