تنها مدرک معتبر واکسیناسیون ایران، کارت دیجیتال است | یک دنیا خبر