تامین امنیت به عهده مسئولان جدید افغانستان است | یک دنیا خبر