فیسبوک چطور با از بین بردن تیمی که مردم را به سود ترجیح می‌داد خود را به دردسر انداخت | یک دنیا خبر