مسابقات جهانی کشتی فرنگی| یوسفی نخستین مدال سنگین‌وزن را کسب کرد | یک دنیا خبر