کشتی فرنگی قهرمانی جهان-نروژ؛ تاریخ سازی یوسفی در اسلو | یک دنیا خبر