طلای تاریخی علی اکبر یوسفی در سنگین وزن قهرمانی جهان | یک دنیا خبر