تزریق دُز بوستر واکسن کرونا به کادر درمان قم آغاز شد | یک دنیا خبر