سپهر حیدری: امسال دیگر وقت قهرمانی پرسپولیس در آسیاست! | یک دنیا خبر