سوره خانم»؛ سریال جدید سازندگان «افرا» | یک دنیا خبر