کایل گالنر و کال پن به بازی ترسناک پارامونت پیوستند | یک دنیا خبر