خاطره و بیانی از آیت الله مجتبی تهرانی درباره بنی صدر | یک دنیا خبر