برگزاری جلسه مجلس با رییس سازمان برنامه و بودجه پشت درهای بسته | یک دنیا خبر