مقامات و شخصیت‌های عراقی رای خود را به صندوق ریختند | یک دنیا خبر