رابطه با چین و روسیه اگر خطرش از رابطه با غرب بیشتر نباشد کمتر نیست | یک دنیا خبر