معافیت حقوق تا ۲.۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات | یک دنیا خبر