کمسیون مشترک برای بررسی طرح الزام به انتشار آزاد اطلاعات و داده تشکیل می‌شود | یک دنیا خبر