وزارت بهداشت: تزریق بیش از ۲۵ میلیون دز دوم واکسن کرونا | یک دنیا خبر