کنایه کارشناس استقلالی به فرهاد و حمایت از پرسپولیس جنجال ساز شد | یک دنیا خبر