خبرهای بد برای پرسپولیسی ها ؛ فصل سخت در انتظار یحیی و سرخ ها | یک دنیا خبر