طعنه فرانسوی ها به راموس بزرگ| او یک روح است | یک دنیا خبر