از نمایش «گوزن» تا ساخت «قلط دیکطه‌ای» و «چاله نقطه صفر» | یک دنیا خبر