آغاز فعالیت هیات انتخاب سوگواره «تصویر دهم» | یک دنیا خبر