دولت برنامه‌هایی برای افزایش سهم دریا در اقتصاد اجرا کند | یک دنیا خبر