نماز جمعه تهران از این هفته با حفظ نکات بهداشتی اقامه خواهد شد | یک دنیا خبر