قوانین سخت گیرانه علیه افراد غیر واکسینه در پاکستان | یک دنیا خبر