حضور بایدن در نشست «گروه 20»؛ افغانستان، ایران و فرانسه در دستور کار | یک دنیا خبر