مدیرکل رفاه و امورایثارگران شهرداری تهران منصوب شد | یک دنیا خبر