نعمتی: پست از مشارکت با شرکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیک استقبال می کند | یک دنیا خبر