اشتغال در بخش دانش‌بنیان یک پنجم صنعت است | یک دنیا خبر