توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات جمال آباد پاکدشت | یک دنیا خبر