کشف نوعی شبکه مویرگی در استخوان‌های بلند | یک دنیا خبر