خطرات «چال گونه» ایجادشده توسط جراحی | یک دنیا خبر