خروج نظامیان آمریکا از سوریه، احتمالاً از چند هفته آینده آغاز شود | یک دنیا خبر