منتظر طوفان استقلال با خرید های جدید باشد ؛ اتفاق ویژه برای مهاجم زهردار شفر! | یک دنیا خبر