تشکیل ۶ کمیته علیه ایران در نشست ورشو | یک دنیا خبر