انتقاد تند دادستان کل از مواضع رئیس جمهور درباره فضای مجازی | یک دنیا خبر