مجارستان: پناهجویان، جمعیت مسیحیان اروپا را منقرض می کند | یک دنیا خبر