شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس سال آینده فقط۱۰۰هزار تومان مالیات می‌دهند؟ | یک دنیا خبر