علوم انسانی از اومانیسم گذر کرده و به عصر پسااومانیستی وارد شده است | یک دنیا خبر