الزام اعضای هیأت علمی جدید برای شرکت در دوره مجازی آموزش پزشکی | یک دنیا خبر