چین و آمریکا در مورد متن توافق نامه تجاری رایزنی کردند | یک دنیا خبر