نجفی: استفاده از ظرفیت همکاری با همسایگان از راهکارهای مقابله با تحریم‌هاست | یک دنیا خبر