آغاز اجلاس رسمی خبرگان تا دقایقی دیگر | یک دنیا خبر