12 نفر بر اثر غرق شدن کشتی در چین کشته شدند | یک دنیا خبر