فرهاد مجیدی حریف تمرینی قدر برای مدافعان استقلال | یک دنیا خبر