بخشی از مطالبات‌ ایران از عراق پرداخت شد | یک دنیا خبر